mezioborový doktorandský workshop,
7. – 8. 12. 2022, FA ČVUT

SBORNÍK

Doktorandky a doktorandi FA ČVUT a FUA TUL srdečně zvou na druhý ročník mezioborového doktorského workshopu, jehož cílem je vzájemně odprezentovat poznatky z výzkumu a hledat vzájemné vztahy mezi disciplínami, jimiž se jednotliví výzkumníci věnují. A to nejen v oblasti architektury z architektonických fakult (vnitřní pole), ale také z oblastí s architekturou souvisejících byť jen zdánlivě, ať jde o přírodní vědy, ryze humanitní obory, či veskrze matematické disciplíny. 

TÉMA

Letošním zastřešujícím tématem je FORMA?! Různé obory věnující se blíže či vzdáleně architektuře nahlížejí pojem formy různou perspektivou. Většina aktuálních témat v architektuře jej více či méně obchází, a to jak záměrně, tak nezáměrně. Jakým způsobem lze tedy vůbec dnes periferní pojem v architektuře otevírat? Příspěvky mohou toto témat otevírat v mezioborové diskurzu. 

FORMÁT WORKSHOPU

Aktivní účast na workshopu je určena všem studentkám a studentům doktorských, ale také magisterských oborů, jejichž výzkum byť jen okrajově souvisí s tématem architektury, urbanismu apod. Platforma si dává za cíl propojovat dosud neuskutečněné vazby mezi studenty i pedagogy a vytvářet tak inspirativní prostředí pro možné a nečekané budoucí spolupráce. Stejně jako se vážou elementární částice v kvantovém světě i tento workshop má dát prostor vzniku nových propojení mezi vědními obory.

Autorky a autoři přijatých příspěvků budou vyzváni k sepsání článku, který následně projde vzájemnou recenzí (beer-review), kdy každý napíše komentáře k příspěvkům svých kolegyň a kolegů. Cílem tak nebude hodnotit věcnou rigoróznost jednotlivých příspěvků, ale zejména jejich srozumitelnost a mezioborovou přínosnost. Zrecenzované a upravené příspěvky budou publikovány v tištěném sborníku, který bude k dispozici již na samotném workshopu. Součástí participace je tudíž nejen samotná prezentace na místě, ale i předchozí příprava a vzájemná kooperace. Všechny účastnice a účastníky tedy předem upozorňujeme, že kromě sepsání abstraktu a příspěvku budou muset přečíst a ohodnotit tři příspěvky svých kolegů. 

Schéma naší verze peer review.

Workshop bude probíhat v českém jazyce, s možností prezentovat v angličtině. 

HARMONOGRAM WORKSHOPU

1.10. Odevzdávka abstraktu (250 slov) / abstract submission (250 words)
4.10. Oznámení o přijetí / selected papers announced
1.11. Odevzdávka paperu / paper submission
3.11. Obdržení tří příspěvků k recenzi / Receiving three papers for review
21.11. Odevzdání recenzí / Review submission
23.11. Přijetí recenzí s možností úprav textu / Review acceptance and last editing option
30.11. Odevzdávka definitivní verze paperu / Final paper version submission
7.-8.12. Workshop

ABSTRAKTY

Své abstrakty jste nám již poslali prostřednitcvím tohoto formuláře: https://forms.gle/SL9pkczde3YsJAY58

KONTAKT

workshop@archpole.space
Šimon Prokop, Kristýna Dvořáková, David Seidler, Josef Holeček